ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Από το Γραφείο Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μας εστάλη η ακόλουθη ενημέρωση:

Από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ Α΄ 179/11-10-2018 του ν. 4569/2018, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου αυτού οι αιτήσεις οφειλετών του Δημοσίου, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), αλλά και κατά τη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού ή της προσωρινής ρύθμισης των άρθρων 5 έως 7 το ίδιου νόμου και οι αποφάσεις που θα εκδοθούν επ” αυτών, θα πρέπει να κοινοποιούνται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του αιτούντα Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και όχι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε υποθέσεις αιτήσεων, που κατατίθενται μετά την 11-10-2018 (δημοσίευση στο ΦΕΚ) και εφεξής, καθώς και σε αιτήσεις η εκδίκαση των οποίων έχει προσδιορισθεί μετά δίμηνο τουλάχιστον από την ημερομηνία αυτή, και συγκεκριμένα μετά την 12-12-2018.

Επομένως το Νομικό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα να δέχεται τα δικόγραφα των αιτήσεων των οφειλετών του Δημοσίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), αλλά και κατά τη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού ή της προσωρινής ρύθμισης των άρθρων 5 έως 7 του ίδιου νόμου, που κατατίθενται από 12-10-2018 και όσων αιτήσεων έχουν κατατεθεί πριν την ημερομηνία αυτή, αλλά έχουν προσδιορισθεί να δικασθούν μετά την 12-12-2018.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μήτσης